คณะผู้จัดทำ

หัวหน้าโครงการ

รศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
โทร (02) 579-0308 โทรสาร (02) 579-1951 ต่อ 112

คณะผู้จัดทำ โครงการการสร้างระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในเขตทุ่งรังสิต (โครงการย่อยที่ 2)
คณะผู้จัดทำ โครงการการสร้างระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจ
ของกลุ่มเกษตรกรในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในเขตทุ่งรังสิต (โครงการย่อยที่ 2)

ผู้ร่วมวิจัย

รศ.ดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ
ผศ.กนกวรรณ ถนอมจิตร
ผศ.ดร.ณัฏฐ พิชกรรม
ผศ.ดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

ดร.ดวงพร บุญชัย
สวนกล้วยไม้ระพี สาคริก ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ
ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผศ.ดร.ทยา เจนจิตติกุล
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวศศิมา พยุยงค์
นายนทีพงศ์ เมืองแก้ว
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้ช่วยวิจัย

1) นางสาวพรสุดา ศิริรักวงษา
2) นายวงศกร เสือสืบพันธ์
3) นายณัฐวร กะโห้เหม
4) นางสาวเอกนรี ขันทอง
5) นางสาวหทัยรัตน์ จินดามล

6) นางสาวเพชรศุภางค์ คำแท้
7) นางสาวนภสร เชี่ยวชูกุล
8) นายกีรติ อุสาหวงษ์

9) นายวศิน ทองพิสิฐสมบัติ
10) นางสาวสุภัคนันท์ บุญญะ
11) นางสาวศุภากร สุขขีรัตน์

12) นายปิยังกูร เรืองมาลัย
13) นายธีรโชติ ฮีสวัสดิ์

14) นายพีรวิชญ์ ธรรมภาษา
15) นายณัฐวุฒิ ชูเดชา

ผู้ประสานงาน

1) นางสาวอรพินท์ อุนาพรม (ปีที่ 1)
2) นางสาวลลิตา มาละชั่วโมง (ปีที่ 1)
3) นางสาวสิริมา บำรุง (ปีที่ 2)
4) นางสาวณัฐธยาน์ งอกงาม (ปีที่ 2)
5) นางสาววิมลวรรณ ชอบสอาด (ปีที่ 2)

ผู้พัฒนาเว็บไซต์

นายพิสิฏฐ์ ประดิษฐ์ธรรม