เกี่ยวกับโครงการ

การสร้างระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในเขตทุ่งรังสิต (โครงการย่อยที่ 2)

โครงการการสร้างระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิตอลเพื่อการตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในเขตทุ่งรังสิต เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยในปีแรก (พ.ศ. 2559) ได้สำรวจข้อมูลของเกษตรกร ชนิด/พันธุ์ของไม้ดอกไม้ประดับที่ผลิตและจำหน่าย ณ หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 อ.องครักษ์ จ.นครนายก ซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่และสำคัญของประเทศไทย

จากนั้นนำมาจัดทำระบบฐานข้อมูลออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์ (ที่อยู่เว็บไซต์ https://data.addrun.org/plant) ที่รวบรวมข้อมูลของเกษตรกร และไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่าง ๆ มากกว่า 1,000 ชนิด โดยรวบรวมข้อมูลด้านอนุกรมวิธานที่ถูกต้องและครอบคลุม พร้อมรูปภาพประกอบ รายชื่อและที่ตั้งร้านค้าตลอดสองข้างทางของคลอง 15 ระยะทาง 8.9 กิโลเมตร ซึ่งผู้สนใจสามารถค้นหาเส้นทางและพิกัดที่แน่นอนของแต่ละร้านได้ด้วยระบบ GPS

หลังจากเปิดให้ใช้งานเว็บไซต์ มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั่วโลก มากกว่า 133 ประเทศ (ประมาณ 1.5 ล้านครั้ง) ดังนั้น ในปีที่ 2 (พ.ศ.2562) จึงได้ขยายพื้นที่การสำรวจไปยังตลาดไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญอีก 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดไม้ดอกไม้ประดับบางบัวทอง และซอยวัดพระเงิน จ.นนทบุรี และหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับบ้านดงบัง จ. ปราจีนบุรี โดยนำข้อมูลที่ได้มาเพิ่มเติมในระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลทางด้านไม้ดอกไม้ประดับที่ครอบคลุมมากที่สุด เป็นประโยชน์ต่อการผลิตและจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งได้จัดทำ QR Code ชนิด/พันธุ์พืชให้กับเกษตรกร และจัดทำแอปพลิเคชันเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งทำให้เกษตรกรและผู้สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกมากขึ้น