เกี่ยวกับ<span>โครงการ</span>

เกี่ยวกับโครงการ

          โครงการการสร้างระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในเขตทุ่งรังสิต เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร ชนิดพันธุ์พืช การผลิต และการค้าของไม้ดอกไม้ประดับในบริเวณคลอง 15 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นำไปสู่การจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งทางด้านการผลิต การตลาด สภาพแวดล้อม และข้อมูลเชิงวิชาการ ซึ่งฐานข้อมูลจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ทั้งยังเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้สนใจทั่วไป เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของคณะผู้วิจัย พบว่า ตลอดสองข้างทางมีร้านค้ากว่า 470 ร้านในระยะทาง 8.9 กิโลเมตร ซึ่งทางโครงการได้เก็บข้อมูลเกษตรกรทั้งหมด 123 ราย พันธุ์พืชไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิด/พันธุ์ โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะจำหน่ายเป็นไม้ถุง ตั้งแต่ราคาหลักหน่วยจนถึงหลักหมื่นบาท พันธุ์ไม้ที่นิยมจำหน่าย เช่น เข็ม โกสน อโกลนีมา เป็นต้น และมีพืชชนิดอื่น ๆ สับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ตลอด อีกทั้งหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 ยังถูกยกให้เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand อีกด้วย

 • 1000
  +
  ชนิดพันธุ์ไม้

  สำรวจพบพันธุ์ไม้ประดับมากกว่า 1,000 ชนิด

 • 400
  +
  เกษตรกร

  จากข้อมูลการสำรวจภาคสนาม มีเกษตรกรมากกว่า 400 รายที่เข้าร่วมกลุ่มผลิตไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลองสิบห้า

 • 100
  +
  ผู้ตอบแบบสอบถาม

  มีเกษตรกรในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลองสิบห้า 123 คนที่ร่วมให้ข้อมูลในการสำรวจครั้งนี้

 • 400
  +
  ร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้

  มีสวนหรือร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้มากกว่า 470 สวน กระจายอยู่สองข้างทางของถนนเลียบคลองสิบห้า ตลอดระยะทางกว่า 8 กิโลเมตร

ระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัล

ชุดข้อมูลที่มีให้บริการในฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในเขตทุ่งรังสิต (Agricultural Digital Database for Decision-making of Ornamental Plant Grower Groups in Rangsit Area.)

01.

ข้อมูลพันธุ์ไม้

          การจัดหมวดหมู่ในฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ได้จำแนกเป็นสองลักษณะคือ การจำแนกตามหลักอนุกรมวิธาน โดยจัดกลุ่มตามวงศ์ (Family) ในแต่ละวงศ์จะแบ่งย่อยเป็น สกุล (Genus) ในแต่ละสกุลจะแบ่งย่อยเป็น ชนิด (species) ตามลำดับ และแบบที่สองคือ การจำแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ โดยจัดแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ไม้คลุมดิน, ไม้ล้มลุก, ไม้พุ่ม, ไม้ยืนต้น, ไม้เลื้อย และไม้ประดับอื่นๆ ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของพันธุ์ไม้ชนิ…

02.

ข้อมูลภูมิอากาศ

          รายงานสภาพอากาศจากสถานีตรวจอากาศ Digital Farm System K-15 ที่ตั้งสถานี ตำบลคลองปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แสดงค่าต่างๆ ณ เวลาปัจจุบัน ได้แก่ ความเปียกใบ ความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิของอากาศ ความชื้นในอากาศ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง ปริมาณการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ ปริมาณน้ำฝนประจำวัน ปริมาณน้ำฝนสะสมตลอดเดือน และปริมาณน้ำฝนสะสมตลอดปี           นอกจากนี้ ผู้สนใจยังสามารถค้นหาและดาวน์โหลดข้อ…

03.

รายการและราคาพันธุ์ไม้

          ข้อมูลประกอบด้วย รายชื่อพันธุ์ไม้ที่มีจำหน่าย และราคาพันธุ์ไม้ที่มีจำหน่าย ในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลองสิบห้า อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตารางแสดงรายชื่อพันธุ์ไม้ที่มีจำหน่าย แสดงรายละเอียด ชื่อสวน ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ ของร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้ ตารางแสดงราคาพันธุ์ไม้ที่มีจำหน่าย แสดงรายชื่อพันธุ์ไม้ ชนิดภาชนะบรรจุ ขนาดภาชนะ และช่วงราคา  

ประเภทของพันธุ์ไม้

ข้อมูลของพันธุ์ไม้ในฐานข้อมูลแบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 6 กลุ่ม คือ ไม้คลุมดิน, ไม้ล้มลุก, ไม้พุ่ม, ไม้ยืนต้น, ไม้เลื้อย และไม้ประดับอื่นๆ

ไม้คลุมดิน

          พรรณไม้ที่มีขนาดเล็ก มักมีการเจริญเติบโตที่มีส่วนของลำต้นแตกแขนงทอดเลื้อยไปตามผิวดินหรือใกล้ระดับดิน โดยอาจจะมีส่วนปลายกิ่งหรือและส่วนอวัยวะสืบพันธุ์ชูตั้งตรง 

ไม้ล้มลุก

          พรรณไม้ที่มีขนาดเล็กจนถึงขนาดค่อนข้างใหญ่ มีอายุปีเดียวถึงหลายปี ไม่มีเนื้อไม้ ไม่มีการแตกกิ่งก้านสาขา

ไม้พุ่ม

พรรณไม้ที่มีขนาดเล็กจนถึงขนาดค่อนข้างใหญ่ มีอายุหลายปี อาจมีเนื้อไม้ มีการแตกกิ่งก้านสาขา ตั้งแต่ระดับใกล้ผิวดินหรือที่ปลายยอด

ไม้ยืนต้น

พรรณไม้ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีอายุยืนยาวหลายปี มีส่วนลำต้นหลักสูง มีความมั่นคงแข็งแรง อาจมีเนื้อไม้หรือไม่มี มักมีการแตกกิ่งก้านสาขาที่ส่วนปลายยอดมากกว่าบริเวณส่วนโคนด้านล่าง

ไม้เลื้อย

พรรณไม้ที่มีอายุปีเดียวหรือหลายปี ส่วนของลำต้นและกิ่งก้านเลื้อยพัน โดยการบิดตัวหรือมีอวัยวะพิเศษใช้ยึดเกาะเกี่ยวไปตามที่อาศัย มักมีการแตกกิ่งก้านสาขาเข้าหาแสง

ไม้ประดับอื่น ๆ

พรรณไม้กลุ่มอื่น ๆ ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะกลุ่มและไม่ตรงกับกลุ่มอื่นข้างต้น ปาล์ม เป็นพรรณไม้ที่จัดอยู่ในวงศ์ปาล์มหรือมะพร้าว

ข้อมูลพันธุ์ไม้จัดกลุ่มตามวงศ์

คลิกเลือกชื่อวงศ์เพื่อแสดงข้อมูล

 • แสดงทุกวงศ์
 • ACANTHACEAE
 • AGAVACEAE
 • AMARANTHACEAE
 • AMARYLLIDACEAE
 • ANNONACEAE
 • APOCYNACEAE
 • ARACEAE
 • ARAUCARIACEAE
 • ARECACEAE
 • ASPARAGACEAE
 • ASPLENIACEAE
 • ASTERACEAE
 • BEGONIACEAE
 • BIGNONIACEAE
 • BORAGINACEAE
 • BROMELIACEAE
 • CALOPHYLLACEAE
 • CANNACEAE
 • CASUARINACEAE
 • COMBRETACEAE
 • COMMELINACEAE
 • COMPOSITAE
 • CONVOLVULACEAE
 • COSTACEAE
 • CUPRESSACEAE
 • CYCADACEAE
 • DAVALLIACEAE
 • DILLENIACEAE
 • EUPHORBIACEAE
 • FABACEAE
 • GESNERIACEAE
 • HAMAMELIDACEAE
 • LAMIACEAE
 • LEGUMINOSAE
 • LILIACEAE
 • LINDERNIACEAE
 • LYTHRACEAE
 • MAGNOLIACEAE
 • MALVACEAE
 • MARANTACEAE
 • MELASTOMATACEAE
 • MORACEAE
 • MYRTACEAE
 • NEPHROLEPIDACEAE
 • NYCTAGINACEAE
 • NYMPHAEACEAE
 • OLEACEAE
 • OLEANDRACEAE
 • PANDANACEAE
 • PASSIFLORACEAE
 • PHYLLANTHACEAE
 • PIPERACEAE
 • PLANTAGINACEAE
 • PLUMBAGINACEAE
 • POACEAE
 • POLYGONACEAE
 • PORTULACACEAE
 • PTERIDACEAE
 • RUBIACEAE
 • RUTACEAE
 • SALICACEAE
 • SCROPHULARIACEAE
 • SELAGINELLACEAE
 • STRELITZIACEAE
 • VERBENACEAE
 • ZAMIACEAE
 • ZINGIBERACEAE

ซ่อนกลิ่น Polianthes tuberosa L.

ซ่อนกลิ่น ชื่อว…

ปาล์มไผ่ Chamaedorea seifrizii Burret

ปาล์มไผ่ ชื่อวิ…

หูปลาช่อน Acalypha wilkesiana Müll. Arg.

หูปลาช่อน ชื่อว…

หญ้าน้ำพุ Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

หญ้าน้ำพุ ชื่อว…

ว่านกาบหอยแครง Tradescantia spathacea Sw.

ว่านกาบหอยแครง …

เฟินก้างปลา Nephrolepis cordifolia (L.) Prresl.

เฟินก้างปลา ชื่…

คริสตินา Syzygium australe (J.C.Wendl. ex Link) B.Hyland

คริสตินา ชื่อวิ…

พวงคราม Petrea volubilis L.

พวงคราม ชื่อวิท…

บัวดิน Zephyranthes spp.

บัวดิน ชื่อวิทย…

ไทรทอง Ficus altissima Blume

ไทรทอง ชื่อวิทย…

เทียนทอง Duranta erecta L.

เทียนทอง ชื่อวิ…

ถั่วบราซิล Arachis pintoi Krapov. & W.C.

ถั่วบราซิล ชื่อ…

เตยหอม Pandanus amaryllifolius Roxb.

เตยหอม ชื่อวิทย…

ดอนญ่า ช้อนทอง Pseudomussaenda flava Verdc.

ดอนญ่า ช้อนทอง …

คุณนายตื่นสาย Portulaca oleracea L.

คุณนายตื่นสาย ช…

จันทร์ผา Dracaena cochinchinensis (Lour.) S.C.Chen

จันทร์ผา ชื่อวิ…

ชมนาด Vallarisglabra (L.) Kuntze

ชมนาด ชื่อวิทยา…

เดหลีใบมัน Spathiphyllum sp.

เดหลีใบมัน ชื่อ…

บีโกเนีย Begonia spp. & hybrid

บีโกเนีย ชื่อวิ…

อัญชัน Clitoria ternatea L.

อัญชัน ชื่อวิทย…

พวงชมพู Antigonon leptopus Hook. & Arn.

พวงชมพู ชื่อวิท…

เฟินใบมะขาม Nephrolepsis cordifolia (L.) Presl

เฟินใบมะขาม ชื่…

เฟินเงิน Pteris ensiformis Burm. f.

เฟินเงิน ชื่อวิ…

พุดศุภโชค Gardenia jasminoides

พุดศุภโชค ชื่อว…

พุดน้ำบุศย์ Gardenia carinata Wall. ex Roxb.

พุดน้ำบุศย์ ชื่…

ปริกน้ำค้าง Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop

ปริกน้ำค้าง ชื่…

ประดู่แดง Phyllocarpus septentrionalis Donn.Sm.

ประดู่แดง ชื่อว…

ปรงเม็กซิกัน Zamia furfuracea L.f. ex Aiton

ปรงเม็กซิกัน ชื…

บานบุรีสีม่วง Allamanda blanchetii A.DC.

บานบุรีสีม่วง ช…

บัวกระด้ง Victoria amazonica (Poepp.) J.C. Sowerby

บัวกระด้ง ชื่อว…

ทองกวาว Butea monosperma (Lam.) Taub.

ทองกวาว ชื่อวิท…

เต่าร้าง Caryota mitis Lour.

เต่าร้าง ชื่อวิ…

ตีนเป็ด Alstonia scholaris (L.) R. Br.

ตีนเป็ด ชื่อวิท…

ต้อยติ่งฝรั่ง Ruellia tuberosa L.

ต้อยติ่งฝรั่ง ช…

ดาหลา Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm.

ดาหลา ชื่อวิทยา…

ดาวเรือง Tagetes erecta L.

ดาวเรือง ชื่อวิ…

ดาวกระจาย Cosmos sulphureus Cav.

ดาวกระจาย ชื่อว…

ซุ้มกระต่าย Ophiopogon jaburan (Siebold) Lodd.

ซุ้มกระต่าย ชื่…

ช้องนาง Thunbergia erecta (Benth.) T.Anderson

ช้องนาง ชื่อวิท…

ชบาฮาวายสีเหลือง Hibicus Hybrid

ชบาฮาวายสีเหลือ…

ชบาฮาวายสีบานเย็น Hibicus Hybrid

ชบาฮาวายสีบานเย…

ชบาฮาวายสีแดง Hibicus Hybrid

ชบาฮาวายสีแดง ช…

ชบาฮาวายซ้อนสีเหลือง Hibicus Hybrid

ชบาฮาวายซ้อนสีเ…

ชบาฮาวายซ้อนสีส้ม Hibicus Hybrid

ชบาฮาวายซ้อนสีส…

ชบาฮาวายซ้อนสีแดง Hibicus Hybrid

ชบาฮาวายซ้อนสีแ…

ชบาฮาวายซ้อนสีชมพู Hibicus Hybrid

ชบาฮาวายซ้อนสีช…

ชบาฮาวายขาวไส้แดง Hibicus Hybrid

ชบาฮาวายขาวไส้แ…

ชบาฮอลแลนด์เหลือง Hibicus Hybrid

ชบาฮอลแลนด์เหลื…

ชบาฮอลแลนด์แดง Hibicus Hybrid

ชบาฮอลแลนด์แดง …

ชบาหนูดอกชมพู Hibicus Hybrid

ชบาหนูดอกชมพู ช…

ชบาหนูดอกสีขาว Hibicus Hybrid

ชบาหนูดอกสีขาว …

ชบาลิลลี่ Hibicus Hybrid

ชบาลิลลี่ ชื่อว…

ชบาชมพูโยโกะ Hibicus Hybrid

ชบาชมพูโยโกะ ชื…

ชบาจักรีบงกช Hibicus Hybrid

ชบาจักรีบงกช ชื…

ชงโค Bauhinia purpurea L.

ชงโค ชื่อวิทยาศ…

จำปี Michelia alba DC.

จำปี ชื่อวิทยาศ…

โคลงเคลง Melastoma malabathricum L.

โคลงเคลง ชื่อวิ…

คล้าแววมยุรา Calathea makoyana E.Morren

คล้าแววมยุรา ชื…

คล้าม้าลาย Calathea zebrina (Sims) Lindl.

คล้าม้าลาย ชื่อ…

เข็มเหลืองชัชวาล Ixora spp.

เข็มเหลืองชัชวา…

เข็มส้ม Ixora spp.

เข็มส้ม ชื่อวิท…

เข็มมาเลย์ Ixora spp.

เข็มมาเลย์ ชื่อ…

เข็มภูเก็ต Ixora spp.

เข็มภูเก็ต ชื่อ…

เข็มพิษณุโลก Ixora spp.

เข็มพิษณุโลก ชื…

เข็มพิกุล Ixora spp.

เข็มพิกุล ชื่อว…

แก้ว Murraya paniculata (L.) Jack.

แก้ว ชื่อวิทยาศ…

เข็มโบว์ Ixora spp.

เข็มโบว์ ชื่อวิ…

เข็มบางกอก Ixora spp.

เข็มบางกอก ชื่อ…

เข็มบางกรวย Ixora spp.

เข็มบางกรวย ชื่…

เข็มแดงเชียงใหม่ Ixora spp.

เข็มแดงเชียงใหม…

เข็มเชียงใหม่ Ixora spp.

เข็มเชียงใหม่ ช…

เข็มพวงขาว Ixora finlaysoniana Wall. ex G.Don

เข็มพวงขาว ชื่อ…

เข็มกุดั่น Yucca aloifolia L.

เข็มกุดั่น ชื่อ…

โกสนแส้ม้า Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss.

โกสนแส้ม้า ชื่อ…

โกสนวสันต์ Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss.

โกสนวสันต์ ชื่อ…

โกสนยงแบร์ Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss.

โกสนยงแบร์ ชื่อ…

โกสนใบส้ม Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss.

โกสนใบส้ม ชื่อว…

โกสนจิตรดา Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss.

โกสนจิตรดา ชื่อ…

โกสนเขาแกะ Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss.

โกสนเขาแกะ ชื่อ…

เล็บมือนาง Combretum indicum (L.) DeFilipps

เล็บมือนาง ชื่อ…

ราชาวดี Buddleja paniculata Wall.

ราชาวดี ชื่อวิท…

ประทัดไต้หวัน Hamelia patens Jacq.

ประทัดไต้หวัน ช…

ปรงญี่ปุ่น Cycas revoluta Thunb.

ปรงญี่ปุ่น ชื่อ…

นีออน Leucophyllum frutescens (Berland.) I.M. Johnst.

นีออน ชื่อวิทยา…

กล้วยพัด Ravenala madagascariensis Sonn.

187. กล้วยพัด ช…

หิรัญญิการ์ Beaumontia murtonii Craib

185. หิรัญญิการ…

สายหยุด Desmos chinensis Lour.

180. สายหยุด ชื…

ลิ้นมังกร Sansevieria trifasciata Prain

177. ลิ้นมังกร …

ยี่เข่ง Lagerstroemia indica L.

176. ยี่เข่ง ชื…

มะลิลา Jasminum sambac (L.) Aiton

175. มะลิลา ชื่…

พยับเมฆ Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.

174. พยับเมฆ ชื…

บุนนาค Mesua ferrea L.

170. บุนนาค ชื่…

เทียนหยด Duranta erecta L.

169. เทียนหยด ช…

ตีนตุ๊กแก Ficus pumila L.

168. ตีนตุ๊กแก …

แดงชาลี Aerva sanguinolenta (L.) Blume

167. แดงชาลี ชื…

พุดตาน Hibiscus mutabilis L.

พุดตาน ชื่อวิทย…

เตยด่าง Pandanus tectorius Parkinson ex Du Roi

เตยด่าง ชื่อวิท…

แววมยุรา Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell

แววมยุรา ชื่อวิ…

บานเช้า Turnera subulata Sm.

บานเช้า ชื่อวิท…

บุหงาส่าหรี Citharexylum spinosum L.

บุหงาส่าหรี ชื่…

หงส์ฟู่ Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv.

156. หงส์ฟู่ ชื…

ปาล์มจีบ Licuala grandis H.Wendl.

155. ปาล์มจีบ ช…

จำปีแขก Magnolia figo (Lour.) DC.

152. จำปีแขก ชื…

พลับพลึงหนู Hymenocallis spp.

151. พลับพลึงหน…

ชาฮกเกี้ยน Carmona retusa (Vahl) Masam.

148. ชาฮกเกี้ยน…

ผกากรอง Lantana camara L.

147. ผกากรอง ชื…

พุทธรักษา Canna indica L.

146. พุทธรักษา …

บานชื่น Zinnia violacea Cav.

142. บานชื่น ชื…

พลูด่าง Epipremnum aureum (Linden & André) G.S.Bunting

พลูด่าง ชื่อวิท…

บุษบาฮาวาย Asystasia gangetica (L.) T. Anderson

บุษบาฮาวาย ชื่อ…

หลิวทอง Melaleuca bracteata F. Muell. ‘Revolution Gold’

หลิวทอง ชื่อวิท…

หลิว Salix babylonica L.

หลิว ชื่อวิทยาศ…

หมากแดง Cyrtostachys renda Blume

หมากแดง ชื่อวิท…

หนวดปลาดุก Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker Gawl.

หนวดปลาดุก ชื่อ…

สังกรณี Crossandra nilotica Oliv.

สังกรณี ชื่อวิท…

สนมังกร Juniperus chinensis L.

สนมังกร ชื่อวิท…

สนบลู Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray bis) Parl.

สนบลู ชื่อวิทยา…

สนฉัตร Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco

สนฉัตร ชื่อวิทย…

วาสนา Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl.

วาสนา ชื่อวิทยา…

ลิ้นกระบือ Excoecaria cochinchinensis Lour.

ลิ้นกระบือ ชื่อ…

ยี่โถ Nerium oleander L.

ยี่โถ ชื่อวิทยา…

พุดพิชญา Wrightia antidysenterica (L.) R. Br.

พุดพิชญา ชื่อวิ…

พุดซ้อน Gardenia augusta (L.) Merr.

พุดซ้อน ชื่อวิท…

พลับพลึง Crinum asiaticum L.

พลับพลึง ชื่อวิ…

พยับหมอก Plumbago auriculata Lam.

พยับหมอก ชื่อวิ…

บานบุรี Allamanda cathartica L.

บานบุรี ชื่อวิท…

ทองอุไร Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth

ทองอุไร ชื่อวิท…

ดาดตะกั่ว Hemigraphis alternata (Burm. f.) T. Anderson

ดาดตะกั่ว ชื่อว…

ชวนชม Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.

ชวนชม ชื่อวิทยา…

ขาไก่ด่าง Justicia flagilis Wall. var. variegata

ขาไก่ด่าง ชื่อว…

ไผ่ด่าง Drepanostachyum khasianum (Munro) Keng f.

ไผ่ด่าง ชื่อวิท…

ใบระบาด Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer

ใบระบาด ชื่อวิท…

ใบนาก Pseuderanthemum carruthersii (Seem.) Guillaumin

ใบนาก ชื่อวิทยา…

ใบทอง Graptophyllum pictum (L.) Griff.

ใบทอง ชื่อวิทยา…

ใบเงิน Graptophyllum pictum (L.) Griff.

ใบเงิน ชื่อวิทย…

แสงจันทร์ Pisonia grandis R. Br.

แสงจันทร์ ชื่อว…

แพงพวย Catharanthus roseus (L.) G.Don

แพงพวย ชื่อวิทย…

เฟินพลาสติก Asplenium thunbergii Kunze

เฟินพลาสติก ชื่…

เฟินจีบ Asplenium nidus var. plicatum

เฟินจีบ ชื่อวิท…

เฟินข้าหลวงหลังลาย Asplenium nidus L.

เฟินข้าหลวงหลัง…

เฟินก้านดำ Adiantum latifolium Lam.

เฟินก้านดำ ชื่อ…

เยี่ยมชมหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ

หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลองสิบห้า ตั้งอยู่ในตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ นครนายก สามารถเข้าถึงได้สะดวกจากถนนรังสิต - นครนายก

สำรวจธุรกิจในท้องถิ่น

ค้นหาร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้ในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลองสิบห้า

โครงการพัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะ

การสร้างระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในเขตทุ่งรังสิต (Agricultural Digital Database for Decision-making of Ornamental Plant Grower Groups in Rangsit Area.) เป็นหนึ่งในสิบสามโครงการย่อยของ โครงการการพัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Development of Smart Thai Agriculture Using Big Data) ซึ่งอยู่ในคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร ตามแผนความร่วมมือของ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN)