เกษตรดิจิทัล

เกษตรดิจิทัล

โครงการการสร้างระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในเขตทุ่งรังสิต (โครงการย่อยที่ 2)

คณะผู้จัดทำ โครงการการสร้างระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในเขตทุ่งรังสิต (โครงการย่อยที่ 2)
คณะผู้จัดทำ

เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการการพัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยในปีแรก (พ.ศ. 2559) ได้สำรวจข้อมูลของเกษตรกร ชนิด/พันธุ์ของไม้ดอกไม้ประดับที่ผลิตและจำหน่าย ณ หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 อ.องครักษ์ จ.นครนายก ซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่และสำคัญของประเทศไทย จากนั้นนำมาจัดทำระบบฐานข้อมูลออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลของเกษตรกร และไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่าง ๆ มากกว่า 1,000 ชนิด โดยรวบรวมข้อมูลด้านอนุกรมวิธานที่ถูกต้องและครอบคลุม พร้อมรูปภาพประกอบ รายชื่อและที่ตั้งของร้านค้าตลอดสองข้างทางของคลอง 15 ระยะทาง 8.9 กิโลเมตร

ในปีที่ 2 (พ.ศ.2562) จึงได้ขยายพื้นที่การสำรวจไปยังตลาดไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญอีก 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดไม้ดอกไม้ประดับบางบัวทอง และซอยวัดพระเงิน จ.นนทบุรี และหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับบ้านดงบัง จ. ปราจีนบุรี โดยนำข้อมูลที่ได้มาเพิ่มเติมในระบบฐานข้อมูล เพื่อให้เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลทางด้านไม้ดอกไม้ประดับที่ครอบคลุมมากที่สุด เป็นประโยชน์ต่อการผลิตและจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งได้จัดทำ QR Code ชนิด/พันธุ์พืชให้กับเกษตรกร และจัดทำแอปพลิเคชันเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งทำให้เกษตรกรและผู้สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกมากขึ้น

ระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัล

ชุดข้อมูลที่มีให้บริการในฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในเขตทุ่งรังสิต
(Agricultural Digital Database for Decision-making of Ornamental Plant Grower Groups in Rangsit Area.)

ข้อมูลพันธุ์ไม้

ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ได้จัดหมวดหมู่ตามหลักอนุกรมวิธาน และ จัดตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 6 กลุ่ม คือ ไม้คลุมดิน, ไม้ล้มลุก, ไม้พุ่ม, ไม้ยืนต้น, ไม้เลื้อย และไม้ประดับอื่นๆ

รายการและราคาพันธุ์ไม้

ข้อมูลประกอบด้วย รายชื่อพันธุ์ไม้ที่มีจำหน่าย และราคาพันธุ์ไม้ที่มีจำหน่าย ในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลองสิบห้า อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (ข้อมูลจากการสำรวจ ปี 2559)

ร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้

พื้นที่สำรวจ 3 พื้นที่ คือ หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลองสิบห้า จ.นครนายก บริเวณตลาดไม้ดอกไม้ประดับบางบัวทอง จ.นนทบุรี และหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับบ้านดงบัง จ. ปราจีนบุรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)